Normy komunity

Normy komunity

Zásady správania pre našu komunitu

Babysits je online platforma v oblasti starostlivosti o deti, čo znamená, že naše opatrovateľky a rodičia sú spolu v kontakte. Preto sme vytvorili zásady, ktoré odporúčame dodržiavať všetkým našim opatrovateľkám a rodičom. Tieto zásady sú vytvorené s cieľom zachovať dôveryhodnosť a spoľahlivosť komunity Babysits, aby mali opatrovateľky a rodičia čo najlepšiu skúsenosť.

Opatrovateľky by mali mať na pamäti, že každá rodina je iná. Nie všetky deti, ktoré opatrujete, budú v rovnakom veku a pravidlá a spôsoby výchovy sa budú tiež pre každú rodinu líšiť. Preto je dôležité rešpektovať tieto rozdiely a pokúsiť sa prispôsobiť svoje opatrovanie každej rodine tak, aby ste poskytovali čo najlepšie služby. Predovšetkým žiadame, aby opatrovateľky venovali deťom, ktoré opatrujú, tú najlepšiu starostlivosť, akú vedia.

Rodičia by mali mať na pamäti, že každá opatrovateľka je iná a má iné očakávania. Môže očakávať inú pracovnú dobu, iné povinnosti alebo rozdielnu výšku platu. Preto je dôležité, aby ste svoje opatrovateľky spoznali a jasne s nimi komunikovali predtým, než im dáte na starosť svoje deti. Žiadame rodičov, aby sa k opatrovateľkám vždy správali s úctou a profesionálne.

V záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany plaťte a komunikujte iba cez Babysits. Nikdy nezdieľajte osobné údaje, ako sú doklady totožnosti a bankové údaje, s niekým, koho ste nikdy nestretli. Zistiť viac

Prehlásenie

Rodičia a opatrovateľky sú zodpovední za skríning, rozhovory a konečný výber. Tento dokument obsahuje pokyny pre správanie. Opatrovateľky nemôžu prevziať zodpovednosť za členov platformy ani za ich činy. Ak si chcete prečítať viac o dôvere a bezpečnosti na opatrovateľkách, navštívte našu stránku Dôvera a bezpečnosť.

Dôvera a bezpečnosť

Babysits si vyhradzuje právo zamietnuť prístup členom, ktorí porušujú naše komunitné štandardy alebo zmluvné podmienky.

Oddiel 1: Zásady pre opatrovateľku

Všeobecné zásady

 • Opatrovateľka má čestne a pravdivo prezentovať seba, svoje certifikáty a kvalifikácie.
 • Opatrovateľka nesmie komunikovať diskriminačne na základe vzhľadu, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia, kultúry a nesmie komunikovať spôsobom, ktorý sa dá akýmkoľvek spôsobom interpretovať ako násilný, škodlivý alebo nevhodný. Tento zoznam však nie je vyčerpávajúci.
 • Ak opatrovateľka súhlasí s opatrovaním u rodiny, je plne zodpovedná za deti vo svojej starostlivosti.
 • Opatrovateľka má dodržiavať pokyny rodičov týkajúce sa opatrovania (napr. domáce pravidlá, čas na hru a spánok).
 • Opatrovateľka má kontaktovať rodičov, keď si nie je istá, ako vyriešiť určitú situáciu, ktorá sa týka detí v jej starostlivosti (napr. podávanie liekov, uloženie dieťaťa do postele atď.).
 • V prípade, že opatrovateľka musí (neočakávane) zrušiť nastávajúce opatrovanie, má sa pokúsiť informovať rodičov najmenej 24 hodín pred začiatkom samotného opatrovania.
 • Opatrovateľka nikdy nemá ohroziť ani vydierať rodičov alebo deti vo svojej starostlivosti.
 • Opatrovateľka nikdy nesmie vziať z domu nič, čo nie je jej.

Pred opatrovaním detí

 • Opatrovateľka má s rodičmi prediskutovať a byť pripravená riešiť akékoľvek konkrétne potreby detí.
 • Opatrovateľka si má vopred preveriť a porozprávať sa s rodičmi, aby bola zaistená jej vlastná bezpečnosť.
 • Opatrovateľka má na opatrovanie doraziť v dohodnutom čase.
 • Ak opatrovateľka mešká, má rodičov informovať v dostatočnom časovom predstihu, že nebude schopná prísť načas.
 • Opatrovateľka sa má na opatrovanie primerane obliekať (napr. žiadne oblečenie s nevhodnými nápismi alebo obrázkami).
 • Opatrovateľka sa má po príchode rodiča spýtať, či má nejaké očakávania mimo starostlivosti o deti (napr. upratovanie, varenie alebo odpovedanie na hovory).

Počas opatrovania detí

 • Opatrovateľka preberá plnú zodpovednosť za deti, ktoré sú v jej starostlivosti, a to po celú dobu opatrovania.
 • Opatrovateľka nesmie za žiadnych okolností použiť fyzické alebo slovné tresty na deti, ktoré má na starosti (napr. chmatnutie, udieranie, krik, trasenie, nadávky atď.).
 • Opatrovateľka má čo najskôr kontaktovať rodičov, ak nastanú problémy, ktoré sama nezvládne.
 • Opatrovateľka má v prípade núdze zavolať pohotovostnú službu, ak rodičia nie sú dosiahnuteľní.
 • Opatrovateľka nesmie otvárať dvere cudzím ľuďom (teda hocikomu, koho rodičia výslovne neschválili).
 • Opatrovateľka nesmie počas opatrovania pozývať do domu ďalších ľudí, pokiaľ k tomu rodičia nedajú povolenie.
 • Opatrovateľka nemá požívať alkohol, brať drogy alebo sa dopúšťať iného nevhodného správania, ktoré ovplyvní jej schopnosť riadne sa starať o deti.
 • Opatrovateľka má vrátiť dom v rovnakom stave, v akom bol pri zahájení opatrovania.

Po opatrovaní detí

 • Opatrovateľka má byť voči rodičom úprimná ohľadne toho, ako sa deti počas opatrovania správali.
 • Opatrovateľka má rodičov upovedomiť o akýchkoľvek predmetoch poškodených alebo rozbitých počas opatrovania.
 • Opatrovateľka bude očakávať, že bude vyplatená tak, ako bolo vopred dohodnuté.
 • Opatrovateľka má v primeranom čase rodičom postúpiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa práce.
 • Opatrovateľka má dať Babysits vedieť, ak sa k nej rodičia správali nevhodne alebo neprimerane.
 • Opatrovateľka má rodine napísať hodnotenie a pomôcť tak ďalším opatrovateľkám na platforme.

Oddiel 2: Zásady pre rodičov

 • Rodič má čestne a pravdivo prezentovať seba, svoju prácu a pracovné požiadavky.
 • Rodič nesmie komunikovať diskriminačne na základe vzhľadu, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia, kultúry a nesmie komunikovať spôsobom, ktorý sa dá akýmkoľvek spôsobom interpretovať ako násilný, škodlivý alebo nevhodný. Tento zoznam však nie je vyčerpávajúci.
 • Rodič má opatrovateľke stanoviť jasné pokyny a očakávania (napr. domáce pravidlá, čas na hru a spánok).
 • Rodič má opatrovateľke zdeliť, ak má od nej nejaké očakávania mimo starostlivosti o deti (napr. upratovanie, varenie alebo odpovedanie na hovory).
 • Rodič nikdy nesmie ohroziť, vyhrážať sa alebo fyzicky ublížiť opatrovateľke.
 • V prípade, že rodič musí (neočakávane) zrušiť nastávajúce opatrovanie, musí sa pokúsiť dať opatrovateľke vedieť najmenej 24 hodín pred začiatkom samotného opatrovania.
 • Rodič má poskytnúť zoznam kontaktných údajov (telefónne čísla, núdzové kontaktné údaje), podrobnosti o režime spánku a prípadných liekoch.
 • Rodič má dať opatrovateľke vedieť, ak bude meškať. Pre prípady núdze sa má rodič pokúsiť byť vždy pre opatrovateľku dosiahnuteľný alebo má poskytnúť alternatívny kontakt, na ktorý sa opatrovateľka môže obrátiť.
 • Rodič má opatrovateľke zaplatiť vopred dohodnutú sumu.
 • Rodič musí opatrovateľke v primeranom čase postúpiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa jej práce.
 • Rodič má dať Babysits vedieť, ak sa opatrovateľka počas práce správala nevhodne.
 • Rodič má opatrovateľke napísať hodnotenie, aby pomohol ostatným rodičom na platforme.

Ste pripravení pripojiť sa?

Zaregistrujte ma!