Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

Na prístup k webovým stránkam, aplikáciám alebo službám Babysits („platforma“) a k ich používaniu sa vzťahujú nasledujúce podmienky a príslušné právne pravidlá. Vyjadrením súhlasu s našimi obchodnými podmienkami zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať naše zásady ochrany osobných údajov a budete nimi právne viazaní.

Zobraziť podmienky pre:

Pre všetkých používateľov

Tieto podmienky platia pre všetky (právne) úkony spoločnosti Babysits B.V. a pre vás ako používateľa platformy, pokiaľ nie je inak úplne alebo čiastočne výslovne uvedené. Dohodnuté zmeny sú platné, iba ak sú zaznamenané písomne a sú odsúhlasené podpisom oboch strán.

Článok 1 - Obsah

Babysits poskytuje online platformu, ktorá uľahčuje kontakt medzi rodičmi/zákonnými zástupcami a poskytovateľmi starostlivosti o deti. Babysits nie je sprostredkovateľská agentúra a nekoná ako zmluvná strana.

Babysits zostavil obsah tejto platformy s maximálnou starostlivosťou. Všetky informácie na tejto platforme týkajúce sa starostlivosti o deti však pochádzajú od tretích strán, konkrétne od používateľov hľadajúcich alebo poskytujúcich služby starostlivosti o deti. Tieto tretie strany sú zodpovedné za presnosť a úplnosť týchto informácií. Babysits nezodpovedá za obsah zverejnených reklám a/alebo kvalitu a správanie rodičov/zákonných zástupcov, detí a/alebo opatrovateliek.

Článok 2 - Informácie

Ak chcete túto službu využívať, mali by ste sa ubezpečiť, že vaše informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy a prípadne aj vášho mena, adresy, PSČ a čísla bankového účtu) sú úplné, presné a aktuálne. Okrem toho zaručujete, že ste tá (právnická) osoba, za ktorú sa vydávate, a že ste oprávnený používať našu službu.

Informácie, ktoré vyplníte vo svojom profile/inzeráte, budú zverejnené online na platforme Babysits, takže je možné ich verejne vyhľadávať. To znamená, že vyhľadávače (napríklad Google) môžu indexovať váš profil/inzerát.

Je možné, že tretie strany použijú vaše informácie na to, aby s vami mohli uzavrieť dohodu. Babysits rešpektuje súkromie každého človeka, a preto nebude osobné údaje používať na iné účely, ako je uvedené. Osobné informácie nebudú tretím stranám sprístupnené bez výslovného súhlasu používateľa. Babysits môže urobiť výnimku v prípade, že dôjde k zneužitiu ich služieb (podľa uváženia Babysits, viz. tiež článok 13 týchto podmienok).

Článok 3 - Práva duševného vlastníctva

Práva duševného vlastníctva sa týkajú všetkého, čo je spojené so službou. Patria sem práva na texty, obrázky, dizajn, logá, obchodné názvy a akékoľvek ďalšie chránené označenia, ktoré sú výlučným vlastníctvom Babysits a ich poskytovateľov licencií. Ak dôjde k porušeniu autorských práv, ochranných známok alebo iných práv začlenených do reklamy, obeť je zodpovedná za konanie proti porušovateľovi svojich práv. Používateľ odškodňuje Babysits za všetky nároky, z akýchkoľvek dôvodov.

Článok 4 - Zodpovednosť

Cieľom Babysits je spojiť ponuku a dopyt v oblasti starostlivosti o deti na internete prostredníctvom ich platformy. Babysits nie je sprostredkovateľská agentúra a nie je zmluvnou stranou pokiaľ ide o opatrovateľky.

Babysits nenesie zodpovednosť za vybranú opatrovateľku a za rodičov/zákonných zástupcov a/alebo uchádzačov ani za konečnú kvalitu ich práce. Zodpovedáte za (pred)výber, rozhovory a (finančné) záväzky s kandidátmi na základe vašich vlastných potrieb a kritérií.

Nadviazanie a udržiavanie kontaktu s opatrovateľkou, rodičmi alebo opatrovateľskou agentúrou je na vaše vlastné riziko a z vašej vlastnej iniciatívy.

Konečný výber a rozhodnutie dôverovať niekomu so starostlivosťou o vaše dieťa je výlučne na vás. Babysits nezodpovedá za (hmotné a/alebo nehmotné a/alebo následné) škody vyplývajúce zo zverejnených inzerátov alebo vybraných kandidátov. Ak máte pocit, že opatrovateľka, rodič alebo opatrovateľská agentúra nie sú dôveryhodné, potom by sme to od vás chceli počuť. Môžete to nahlásiť zaslaním e-mailu na adresu .

Článok 5 - Vylúčenie

Babysits je oprávnené odmietnuť (dočasne alebo natrvalo) váš prístup na platformu, ak nedodržíte platobné podmienky a/alebo nezaplatíte včas a/alebo ak porušíte tieto podmienky.

Babysits je navyše oprávnené s vami okamžite a bez právneho zásahu ukončiť alebo zrušiť dohodu, ak si ako používateľ riadne alebo včas neplníte povinnosti, ktoré vyplývajú z používania tejto platformy a/alebo všeobecných podmienok.

Babysits si vyhradzuje právo v prípade potreby proti vám podniknúť právne kroky. Babysits si vyhradzuje právo odstrániť vaše informácie zo svojej databázy bez uvedenia dôvodu. Táto platforma je určená iba na kontakt medzi rodičmi/zákonnými zástupcami, opatrovateľkami a organizáciami starostlivosti o deti.

Ak chcete opatrovať deti, musíte mať najmenej 16 rokov. Na používanie tejto služby sa preto vzťahuje minimálny vek 16 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte požiadať o povolenie svojich rodičov. Používateľ nemá právo na vrátenie platieb za nákupy pri vylúčení.

Článok 6 - Referencie/Inzercia

Babysits nezodpovedá za obsah od inzerentov a/alebo používateľov platformy na svojich webových stránkach.

Článok 7 - Prehlásenie

Súhlasíte s tým, že v plnom rozsahu odškodníte Babysits za všetky možné nároky od vás a tretích strán, ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom z používania našej platformy alebo v súvislosti s používaním našej platformy a/alebo dohody, ktorú ste získali používaním tejto platformy.

Článok 8 - Bezpečnosť

Babysits sa zaväzuje primerane zabezpečiť svoj systém proti neoprávnenému použitiu a v prípade, že by k nemu došlo, prijať príslušné technické a organizačné opatrenia. Babysits však nemôže zaručiť, že nedôjde k neoprávnenému použitiu. Babysits tiež nemôže zaručiť, že platforma bude prístupná vždy vo všetkých denných časoch.

Článok 9 - Zodpovednosť za používanie platformy

Babysits odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, ktoré sú spôsobené a/alebo vyplývajú z používania platformy. Babysits nezodpovedá za škody spojené s používaním Babysits, pokiaľ škoda nie je dôsledkom úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Babysits. V takom prípade je zodpovednosť Babysits obmedzená na sumu, ktorú užívateľ zaplatil za používanie Babysits, maximálne však do výšky 500 €.

Článok 10 - Iné ako domáce použitie

Iné ako domáce použitie tejto platformy organizáciami, ako sú agentúry starostlivosti o deti, škôlky a/alebo iné spoločnosti, je povolené iba s firemným účtom. Opatrovateľky do tejto podmienky nespadajú.

Babysits si vyhradzuje právo zablokovať používateľa v prípade porušenia (výlučne na základe vyhodnotenia Babysits). V takom prípade porušujúci používateľ nebude mať nárok na vrátenie peňazí za nákupy. Váš profil bude odstránený a používatelia, s ktorými ste boli v kontakte, budú informovaní o porušení, ak to Babysits bude považovať za potrebné. Babysits je oprávnené bez ďalšieho varovania alebo upozornenia a bez nutnosti právneho zásahu uložiť za porušenie tohto článku priamo vymáhateľnú pokutu vo výške 1 000 € (slovom: tisíc eur). Za každé ďalšie porušenie tohto článku bude porušovateľovi účtovaná priamo vymáhateľná pokuta vo výške 5 000 € (slovom: päťtisíc eur).

Článok 11 - Vyššia moc

Babysits môže pozastaviť vykonávanie záväzku podľa tejto dohody, ak tento záväzok nie je možné splniť z dôvodu udalosti, o ktorej je možné odôvodnene tvrdiť, že je mimo kontroly Babysits a ktorú nebolo možné rozumne predvídať v čase uzavretia zmluvy. Medzi takéto udalosti patria napríklad štrajk, vylúčenie, zlyhanie telekomunikácií, požiar, krádež, poškodenie vodou, sabotáž alebo vandalizmus.

Článok 12 - Sťažnosti a žiadosti

Používatelia platformy môžu na Babysits podať sťažnosti a žiadosti písomne.

Článok 13 - Zneužitie

„Zneužitím“ sa rozumie: odosielanie správ iným používateľom, ktoré porušujú práva alebo súkromie ostatných, ako napríklad odosielanie nevyžiadaných obchodných informácií a spamu, škodlivé alebo urážlivé komentáre; používanie platformy na iné účely ako na vyhľadávanie alebo ponúkanie starostlivosti o deti, ako je propagácia služieb; porušovanie práv duševného vlastníctva alebo zverejňovanie reprodukcií materiálov bez súhlasu; a používanie tejto služby spôsobom, pre ktorý táto služba nie je určená. Okrem toho, zneužitím sú tiež nezákonné činy alebo sťažnosti nasledujúce po použití tejto služby.

13.1 Babysits môže okamžite bez predchádzajúceho upozornenia alebo po konzultácii s používateľom ukončiť dohodu s používateľom, ak dôjde k zneužitiu.

13.2 Babysits je oprávnené účtovať používateľovi priamo nárokovateľnú pokutu vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur) za prípady zneužitia úradnej moci, bez ďalšieho varovania alebo upozornenia a bez nutnosti právneho zásahu. Ďalej si Babysits vyhradzuje právo podniknúť ďalšie (právne) kroky proti používateľovi a požadovať náhradu škody v dôsledku škody spôsobenej používateľom.

Holandské právo

Na tieto všeobecné podmienky sa vzťahuje holandské právo. Prípadné spory budú predložené príslušnému sudcovi v holandskom Rotterdame. Tieto podmienky môžu byť službou Babysits kedykoľvek upravené. Dôrazne preto odporúčame, aby ste si tieto zmluvné podmienky pravidelne kontrolovali.

Ďalšie podmienky pre rodičov, ktorí majú prémiový účet

Ak chcú rodičia kontaktovať poskytovateľov starostlivosti o deti, musia upgradovať na prémiový účet. Prémiový účet stojí používateľa 8,99 € mesačne (vrátane DPH).

Článok 1 - Podmienky

Upgradovaním na prémiový účet na platforme vyjadrujete súhlas s podmienkami Babysits a ďalšími podmienkami prémiového účtu pre rodičov/zákonných zástupcov.

Článok 2 - Platba

Podaním žiadosti o prémiový účet dávate oprávnenie Babysits automaticky vyberať poplatok za prémiový účet. Prémiový účet na Babysits stojí používateľa 8,99 € mesačne (vrátane DPH).

Služby spracovania platieb pre používateľov prémiového účtu na Babysits poskytuje Stripe a podliehajú Zmluve o prepojenom účte Stripe, ktorá obsahuje Podmienky služby Stripe (spoločne ďalej len „zmluva o službách Stripe“). Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami alebo pokračovaním v činnosti prémiového používateľa účtu Babysits súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvou o službách Stripe, ktorej podmienky môže spoločnosť Stripe z času na čas upraviť. Podmienkou toho, aby Babysits umožňovalo služby spracovania platieb prostredníctvom Stripe, je váš súhlas s tým, že poskytnete Babysits presné a úplné informácie o vás a vašom podnikaní (ak sú uplatniteľné), a dávate Babysits oprávnenie zdieľať ich a informácie o transakciách súvisiace s vašim využívaním služieb spracovania platieb poskytnuté Stripe.

Článok 3 - Prihlásenie a zrušenie

Dohoda a následné predplatné (prémiový účet) sa uzavrú počas trvania zmluvného obdobia jedného mesiaca a môžu sa začať v ktorýkoľvek deň v mesiaci. Pokiaľ jedna zo strán nevypovie dohodu včas (je to možné do posledného dňa obdobia), bude dohoda automaticky obnovená po dobu trvania zmluvy. Zrušenie prémiového účtu je stále možné pred koncom každého zmluvného obdobia. Ak používateľ odstúpi pred koncom zmluvného obdobia, potom bude zmluva ukončená na konci zmluvného obdobia. V takom prípade nemá používateľ právo na vrátenie nákladov na prémiový účet za zostávajúce dni zmluvnej doby. Pri zrušení sa bude brať do úvahy obdobie jedného dňa. Zrušenie vášho prémiového účtu je možné jednoducho vykonať online. Po zrušení nebudú z daného účtu odčítané žiadne ďalšie náklady, pokiaľ nám stále nedlžíte poplatok za predplatné z predchádzajúcich mesiacov. V takom prípade je možné nevyrovnanú sumu stále automaticky vyzbierať.

Článok 4 - Právo odstúpiť od zmluvy

Ak sa zaregistrujete k platenému predplatnému, máte nárok na úplnú refundáciu všetkých zaplatených peňazí v lehote štrnástich (14) dní odo dňa registrácie príslušnej služby („lehota na zváženie“), v prípade, že si to z akéhokoľvek dôvodu rozmyslíte. Nemáte však nárok na vrátenie peňazí, ak ste službu využili kedykoľvek počas lehoty na zváženie.

Ak chcete získať úplnú náhradu všetkých zaplatených peňazí, musíte kontaktovať zákaznícku podporu skôr, ako uplynie lehota na zváženie. V takom prípade vám zašleme potvrdenie o prijatí odvolania okamžite prostredníctvom trvalého média (napríklad e-mailom). Môžete tiež použiť nasledujúci vzorový formulár na odvolanie, ktorý však nie je nutný.

Vzorový formulár na odvolanie

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte nasledujúci formulár a pošlite ho na nižšie uvedenú adresu.)

  • Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Holandsko. E-mail: :
  • Ja/my ( * ) týmto odvolávame mnou/nami ( * ) uzavretú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru/poskytovaní nasledujúcej služby ( * ):
  • Menovaný/prijatý ( * ) dňa
  • meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
  • adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
  • Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade papierovej komunikácie)
  • Dátum

( * ) Nehodiace sa vymažte

Článok 5 - Podvody

Ak dôjde k podvodu, zaháji sa vyšetrovanie. Zneužitie tejto platformy bude nahlásené polícii.

Článok 6 - Zásady primeraného používania

Používame zásady primeraného používania. Pokiaľ používateľ používa svoj účet normálne, nebudeme zasahovať. Normálne použitie sa líši, v každom prípade je však obmedzené na maximálne 30 nových konverzácií za mesiac a maximálne 10 nových konverzácií za deň. Ak potrebujete viac konverzácií za deň, kontaktujte nás (a zdôvodnite svoju žiadosť).

Ďalšie podmienky pre firmy, ktoré majú prémiový firemný účet

Agentúry musia upgradovať na prémiový firemný účet, ak chcú kontaktovať používateľov. Prémiový firemný účet na Babysits stojí používateľa 39,33 € mesačne na spoločnosť (bez DPH).

Článok 1 - Podmienky

Zakúpením prémiového účtu na platforme Babysits vyjadrujete súhlas s podmienkami Babysits a dodatočnými podmienkami pre prémiový firemný účet. Osoba, ktorá slúži ako kontaktná osoba firmy alebo organizácie, ktorá uzatvára dohodu, sa vyhlasuje za oprávnenú kontaktnú osobu.

Článok 2 - Platba

Zakúpením prémiového firemného účtu dávate oprávnenie spoločnosti Babysits automaticky vyberať poplatok za prémiový firemný účet. Prémiový účet na Babysits stojí používateľa 39,33 € mesačne (bez DPH).

Služby spracovania platieb pre používateľov prémiového účtu na Babysits poskytuje Stripe a podliehajú Zmluve o prepojenom účte Stripe, ktorá obsahuje Podmienky služby Stripe (spoločne ďalej len „zmluva o službách Stripe“). Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami alebo pokračovaním v činnosti prémiového používateľa účtu Babysits súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvou o službách Stripe, ktorej podmienky môže spoločnosť Stripe z času na čas upraviť. Podmienkou toho, aby Babysits umožňovalo služby spracovania platieb prostredníctvom Stripe, je váš súhlas s tým, že poskytnete Babysits presné a úplné informácie o vás a vašom podnikaní (ak sú uplatniteľné), a dávate Babysits oprávnenie zdieľať ich a informácie o transakciách súvisiace s vašim využívaním služieb spracovania platieb poskytnuté Stripe.

Článok 3 - Prihlásenie a zrušenie

Dohoda a následné predplatné (prémiový firemný účet) sa uzavrú počas trvania zmluvného obdobia jedného mesiaca a môžu sa začať v ktorýkoľvek deň v mesiaci. Pri vyjadrení súhlasu s prémiovým obchodným účtom vyjadrujete súhlas s tým, že okamžite získate prístup k svojmu prémiovému predplatnému a potvrdzujete, že ako spoločnosť nemáte nárok na vrátenie alebo odvolanie platby.

Pokiaľ jedna zo strán nevypovie dohodu včas (je to možné do posledného dňa obdobia), bude dohoda automaticky obnovená po dobu trvania zmluvy. Zrušenie prémiového účtu je stále možné pred koncom každého zmluvného obdobia. Ak používateľ odstúpi pred koncom zmluvného obdobia, potom bude zmluva ukončená na konci zmluvného obdobia. V takom prípade nemá používateľ právo na vrátenie nákladov na prémiový firemný účet za zostávajúce dni trvania zmluvy. Pri zrušení sa bude brať do úvahy obdobie jedného dňa. Zrušenie vášho prémiového firemného účtu je možné jednoducho vykonať online. Po zrušení nebudú z daného účtu odčítané žiadne ďalšie náklady, pokiaľ nám nedlžíte poplatok za predplatné z predchádzajúcich mesiacov. V takom prípade je možné nevyrovnanú sumu stále automaticky vyzbierať.

Článok 4 - Podvody

Ak dôjde k podvodu, zaháji sa vyšetrovanie. Zneužitie tejto platformy bude nahlásené polícii.

Článok 5 - Limity správ

Pokiaľ používateľ používa svoj účet normálne, nebudeme zasahovať. Normálne použitie sa líši, v každom prípade je však obmedzené na maximálne 60 nových konverzácií za mesiac, 40 za týždeň a 20 za deň.

Článok 6 - Limity organizácií

Na jednu organizáciu je povolený maximálne 1 účet.